Can Joanet

Can Joanet és una consulta autoritzada pels serveis de psicologia sanitària i logopèdia per la Direcció General d’Ordenació i Regulació Sanitària amb el Codi E17568509.

Missió: Contribuir a reduir l’impacte psicològic de les malalties i col·laborar a l’àmbit comunitari amb les activitats de promoció i prevenció de la salut, a iniciativa pròpia o en col·laboració amb altres entitats o organismes amb finalitats similars.

Visió: Ser un centre de referència en l’atenció de qualitat des del model de salutogènesi centrat en els factors que promouen i milloren la salut de les persones des d’una perspectiva integral.

Valors: Compromís, professionalitat, integralitat.